Disclaimer & privacy statement

Laatste update: 26-05-2020

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) worden gebruikt door Autowereld B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34357041, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende aan de (1018LL) Jacob Bontiusplaat 9, Amsterdam (hierna: “AutoWereld” of “wij”). AutoWereld kan worden bereikt via info@autowereld.nl.


De website www.autowereld.nl en de bijbehorende mobiele applicaties en social media applicaties (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: “Platform”) bieden u de mogelijkheid voertuigen waarvoor reeds een kentekenbewijs is afgegeven (hierna: “Occasions”) te kopen en te verkopen, rechtstreeks van particulieren of autohandelaren. Deze Voorwaarden zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele van u afkomstige algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van het Platform en vormen de volledige overeenkomst tussen u (gebruiker van het Platform; als particulier of autohandelaar) en AutoWereld.


AutoWereld kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. Indien deze Voorwaarden worden gewijzigd, zullen de gewijzigde Voorwaarden aan u beschikbaar worden gesteld door publicatie op het Platform. Wij raden u aan de meest recente Voorwaarden regelmatig te bekijken. Door uw voortgezet gebruik van de Voorwaarden gaat u akkoord met de wijzigingen. Mocht AutoWereld de Voorwaarden substantieel wijzigen, dan zal zij dit kenbaar maken door middel van een uitdrukkelijke kennisgeving op de Website en aan houders van een AutoWereld account.


Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen zoals opgenomen in deze Voorwaarden dient u het gebruik van het Platform te staken en – indien van toepassing – uw AutoWereld account te verwijderen. U kunt uw AutoWereld account verwijderen via uw dashboard na te zijn ingelogd, of door contact op te nemen met AutoWereld via de hierboven vermelde contactgegevens.


Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt, zal de ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling waar mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking, rekening houdend met de resterende bepalingen in deze Voorwaarden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.


Op alle tussen u en AutoWereld gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. AutoWereld streeft ernaar geschillen met u op een zo goed mogelijke wijze met u op te lossen. Mocht een geschil niet onderling kunnen worden opgelost, dan wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.


De overeenkomst waar deze Voorwaarden deel van uitmaakt geldt voor onbepaalde tijd. Mocht u de overeenkomst op willen zeggen, dan kunt u dit met directe ingang doen door uw AutoWereld account te verwijderen.


AutoWereld bewaart geen afschrift van de overeenkomst waar deze Voorwaarden deel van uitmaken. Wij adviseren je een kopie van deze Voorwaarden duurzaam op te slaan of uit te printen.


Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact op met AutoWereld via de hierboven vermelde contactgegevens.


AutoWereld account

Voor het gebruik van het Platform bestaande uit het zoeken naar een geschikte Occasion is geen account vereist. Indien u bepaald zoekopdrachten wenst in te stellen, in contact wenst te treden met een adverteerder van een Occasion, een bod wenst te doen op een Occasion, of een Occasion wenst aan te bieden is het noodzakelijk hiervoor een AutoWereld account aan te maken.


Indien u het Platform gebruikt kan AutoWereld persoonsgegevens over u verwerken. Dit gebeurt in ieder geval wanneer u een AutoWereld account aanmaakt.


Voor het aanmaken van een AutoWereld account dient u een geldig e-mail adres op te geven en een wachtwoord aan te maken. Om misbruik van uw AutoWereld account te voorkomen dient uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en niet aan anderen te verstekken. Ook bevelen wij u aan een wachtwoord aan te maken dat niet makkelijk te raden is, en niet op andere plaatsen wordt gebruikt. AutoWereld kan bepaalde (aanvullende) vereisten stellen aan nieuwe wachtwoorden om (het risico op) misbruik tegen te gaan.


Gegevens die u in het kader van uw AutoWereld account invoert dienen juist, volledig en up-to-date te zijn. Indien foutieve of ongewenste gegevens zijn opgegeven kan AutoWereld uw AutoWereld account schorsen of beëindigen en u het huidig en toekomstig gebruik van het Platform ontzeggen. Het is niet toegestaan een account aan te maken op naam van een derde zonder van deze derde de expliciete aantoonbare toestemming hiervoor te hebben verkregen.


Mocht u bij het aanmaken van een AutoWereld account verkeerde gegevens invoeren dan kan dit hersteld worden door het aanmaken van het AutoWereld account af te breken. Uw gegevens worden daarna verwijderd, waarna u opnieuw kunt starten met het aanmaken van uw AutoWereld account. Gegevens die u na het aanmaken van een account heeft ingevoerd in uw profiel kunt u zelf op elk moment wijzigen via het dashboard van uw AutoWereld account.


U bent gehouden AutoWereld te informeren over elk ongeautoriseerd gebruik van uw account en accountgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot misbruik van gebruikersnaam of wachtwoord. AutoWereld heeft het recht u aansprakelijk te houden voor schade als gevolg van niet bij AutoWereld gemeld misbruik van uw accountgegevens.


Gedragscode

Elke handeling van u die naar ons uitsluitend oordeel een andere gebruiker beperkt of belet gebruik te maken van het Platform is uitdrukkelijk niet toegestaan. U gaat ermee akkoord het Platform alleen voor rechtmatige doeleinden te gebruiken.


Elk gebruik van het Platform voor onrechtmatige, schadelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene, seksueel expliciete, profane, hatelijke, bedrieglijke, racistische, etnische of anderszins verwerpelijk gedrag, met inbegrip van, doch niet beperkt tot enig strafbaar handelen of handelen dat anderszins in strijd is met nationale of internationale wet- en regelgeving of leidt tot een civielrechtelijke aansprakelijkheid is uitdrukkelijk verboden.


Het is u niet toegestaan het Platform of een deel hiervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, anders dan strikt noodzakelijk is voor de goede werking van (onderdelen van) het Platform. Het (weder)verkopen van (onderdelen) van het Platform of enig ander commercieel gebruik ervan, daaronder begrepen is uitdrukkelijk verboden. Het gebruik van software of enig geautomatiseerd system om informatie van deze website te verkrijgen, zoals page-scraping, screen-scraping, robots, spiders, dan wel soortgelijke algoritmen of methoden, alsmede het handmatig stelselmatig opvragen van (delen van) van het Platform of achterliggende databases met het doel deze te kopiëren of reproduceren dan wel de navigatiestructuur of beveiliging van het Platform te omzeilen voor al dan niet commerciële doeleinden is verboden.


AutoWereld behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor dergelijke activiteit te blokkeren en uw AutoWereld account te schorsen of te beëindigen en u het huidige en toekomstige gebruik van het AutoWereld account en het Platform te ontzeggen.


Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van AutoWereld is het u niet toegestaan om het Platform, noch enig hieraan gekoppeld systeem of netwerk, op welke wijze dan ook te onderzoeken op kwetsbaarheden, onder meer, doch niet beperkt tot het hacken van het Platform of gekoppelde systemen of netwerken. Het is u niet toegestaan al dan niet persoonlijke informatie te vergaren, verspreiden of anderszins te verwerken over andere gebruikers van het Platform, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot enig account dat niet uw AutoWereld account is, of de herkomst van dergelijke informatie te achterhalen.


U zult geen handelingen verrichten die de infrastructuur van het Platform en/of de daaraan gekoppelde systemen en netwerken op een onredelijke of disproportionele wijze belast.


Het aanbieden van een Occasion

Indien u een advertentie plaatst verklaart u eigenaar te zijn van de in de advertentie genoemde Occasion, dan wel door de eigenaar gemachtigd te zijn deze Occasion aan te bieden op AutoWereld, dat u bevoegd bent tot het naar aanleiding van de advertentie sluiten van een koopovereenkomst en dat er geen beperkingen gelden ten aanzien van u als persoon of uw vermogenspositie. Daarnaast staat u ervoor in dat de Occasion niet bezwaard is met rechten van derden, zoals, maar niet beperkt tot een (conservatoir) beslag. Bent u minderjarig, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar, dan is het u niet toegestaan advertenties te plaatsen op het Platform.


De door u in een advertentie opgenomen kenmerken van een Occasion dienen een getrouwe weergave te vormen van de aangeboden Occasion. Met name vermeld dienen te worden de kenmerken of staat van het voertuig die voor een potentiële koper essentieel zijn om tot een weloverwogen koopbeslissing te komen.


U verklaart te beschikken over alle bij de aangeboden Occasion behorende documenten, waaronder in ieder geval het kentekenbewijs, het meest recente APK keuringsbewijs, eventuele verdere keuringscertificaten, en andere voor de verkoop en overdracht van de Occasion benodigde documenten.


AutoWereld biedt u de mogelijkheid uw advertentie door te plaatsen op andere platformen. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van deze andere platformen. AutoWereld beveelt aan dat u de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van deze platformen bestudeerd alvorens over te gaan tot doorplaatsing van de advertentie. AutoWereld is in geen geval verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor enige gevolgen van het doorplaatsen van de advertentie op andere platformen.


Het is u niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarin geen Occasion wordt aangeboden. Zo is het u onder meer uitdrukkelijk niet toegestaan advertenties te plaatsen voor auto-onderdelen of auto-gerelateerde diensten. Dergelijke advertenties worden geacht in strijd te zijn met de in artikel 3 van deze Voorwaarden opgenomen gedragscode en kunnen zonder waarschuwing door AutoWereld worden verwijderd van het Platform, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van AutoWereld.


U heeft als adverteerder altijd een eigen onderzoeksplicht ten aanzien van de (intenties van) de (potentiële) koper. AutoWereld wijst in dat kader ook op haar uitsluiting van aansprakelijkheid als opgenomen in artikel 8.4 van deze Voorwaarden.


Een potentiële koper kan er op basis van uw advertentie voor kiezen een bod te doen op de Occasion. Dit bod bindt noch u, noch de potentiële koper. Indien u als adverteerder het bod accepteert verplicht dit de potentiële koper niet tot aankoop. Het Platform is ook geen verkoopplatform, doch slechts een advertentieplatform. Een eventuele overeenkomst tussen u en de potentiële koper komt slechts rechtstreeks tot stand, buiten het Platform om.


U verklaart de rechten van intellectuele eigendom (waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten) te hebben op alle door u in de advertentie opgenomen teksten, alsmede eventuele bij de advertentie gevoegde beeldmateriaal van de geadverteerde Occasion, dan wel dat u gerechtigd bent de teksten en/of beeldmateriaal te gebruiken in de advertentie op het Platform. Teneinde het plaatsen van de advertentie mogelijk te maken verstrekt u AutoWereld een niet-exclusieve licentie voor de duur van de overeenkomst tussen u en AutoWereld, dat wil zeggen voor zo lang als u uw account in stand houdt.


Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan in een advertentie gebruik te maken van teksten en beeldmateriaal afkomstig uit een van de fabrikant van de Occasion afkomstige verkoopbrochure of website. U vrijwaart AutoWereld voor alle schade en kosten als gevolg van enige aanspraak van een derde op grond van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.


Na een succesvolle verkoop en overdracht van een Occasion bent u gehouden de op deze Occasion betrekking hebbende advertentie direct te verwijderen van het Platform.


Het zoeken naar en reageren op een Occasion

Indien u reageert op een advertentie verklaart u dat u bevoegd bent tot het naar aanleiding van de advertentie sluiten van een koopovereenkomst, en dat er geen beperkingen bestaan ten aanzien van u als persoon of uw vermogenspositie. Bent u minderjarig, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar, dan is het u niet toegestaan te reageren op advertenties op het Platform.


Mocht u besluiten te reageren op een Occasion, dan kunt u ervoor kiezen een bod te doen op de Occasion. Dit bod bindt noch u, noch de adverteerder. Indien de adverteerder het bod accepteert verplicht dit u niet tot aankoop. Het Platform is ook geen verkoopplatform, doch slechts een advertentieplatform. Een eventuele overeenkomst tussen u en de adverteerder komt slechts rechtstreeks tot stand, buiten het Platform om.


U heeft als (potentiële) koper altijd een eigen onderzoeksplicht ten aanzien van de (intenties van) de adverteerder en de kenmerken van een Occasion. AutoWereld wijst in dat kader ook op haar uitsluiting van aansprakelijkheid als opgenomen in artikel 8.3 van deze Voorwaarden.


Indien u van mening bent dat een advertentie onjuist of onvolledig is raden wij aan eerst contact op te nemen met de adverteerder teneinde bij deze meer informatie in te winnen. Advertenties die naar uw idee in strijd zijn met de gedragscode zoals opgenomen in artikel 3 van deze Voorwaarden kunnen daarnaast tevens worden gemeld bij AutoWereld middels de in deze Voorwaarden opgenomen contactgegevens. Indien AutoWereld op grond van uw melding vaststelt dat sprake is van strijdigheid met voornoemde gedragscode, kan zij overgaan tot verwijdering van de betreffende advertentie. AutoWereld is jegens de adverteerder op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door adverteerder of een derde als gevolg van het verwijderen van een advertentie op deze grond.


Handelen als professionele partij

Indien u als gebruiker van het Platform (adverteerder of potentiële koper) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en handelt u met een consument (adverteerder of potentiële koper), garandeert u deze consument bij de aankoop van een Occasion die rechten te garanderen die zij op grond van wettelijk consumentenrecht geniet.


Intellectueel eigendom

AutoWereld behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Platform en de inhoud hiervan voor, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en knowhow, en de inhoud van het Platform.


AutoWereld, althans haar licentiegevers, zijn auteursrechthebbende op de volledige Website, inclusief onderliggende broncodes, alle inhoud van het Platform alsmede de structuur en inhoud van de achterliggende databases. Enig ander gebruik van het Platform dan strikt noodzakelijk voor het normaal gebruik hiervan als bedoeld in artikel 1.2.


Aansprakelijkheid

Het Platform wordt “as is” aangeboden. AutoWereld geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van het Platform, noch dat het Platform te allen tijde vrij is van defecten of virussen. Voor zover wettelijk toegestaan sluit AutoWereld aansprakelijkheid voor alle schade die door u geleden wordt uit, ongeacht of dit directe of indirecte schade betreft. AutoWereld aanvaardt ook uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van het Platform.


AutoWereld heeft rekening houdend met de stand van de techniek afdoende veiligheidsmaatregelen genomen ten aanzien van (persoons)gegevens die worden verwerkt via het Platform, maar kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ingeval ongeautoriseerde derden de systemen infiltreren, resulterend in misbruik van (persoons)gegevens.


AutoWereld is niet verantwoordelijk voor op het Platform geplaatste of geraadpleegde advertenties en de inhoud van deze advertenties. U heeft als potentiële koper te allen tijde een zelfstandige onderzoeksplicht teneinde vast te stellen of een geadverteerde Occasion voldoet aan de in de advertentie opgenomen kenmerken. AutoWereld aanvaardt in dit kader en voor zover wettelijk is toegestaan ook geen enkele aansprakelijkheid, noch voor enige andere aan een advertentie gelieerde schade, waaronder doch niet beperkt tot schade die het gevolg is van de (niet-)beschikbaarheid van een Occasion dan wel schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten aan de zijde van een adverteerder. Indien u als adverteerder een advertentie plaatst op het Platform vrijwaart u AutoWereld voor dergelijke aanspraken of schade.


AutoWereld is niet verantwoordelijk voor enige reacties van potentiële kopers op een door u als adverteerder op het Platform geplaatste advertentie. U heeft als adverteerder te allen tijde een zelfstandige onderzoeksplicht ten aanzien van onder meer intenties van een potentiële koper. AutoWereld aanvaardt in dit kader en voor zover wettelijk is toegestaan ook geen enkele aansprakelijkheid.


AutoWereld is geen Partij bij enige overeenkomst gesloten naar aanleiding van een advertentie op het Platform, ongeacht de wijze waarop een dergelijke overeenkomst is gesloten. AutoWereld is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het sluiten van een dergelijke overeenkomst tussen u en een andere gebruiker, dan wel enige andere rechtsverhouding die tussen u en een andere gebruiker mocht ontstaan naar aanleiding van een advertentie op het Platform.


Voor zover enige aansprakelijkheid van AutoWereld mocht ontstaan of in rechte worden vastgesteld, dan wel indien enige schade wettelijk niet is uit te sluiten, ontstaat deze aansprakelijkheid pas nadat AutoWereld deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van EUR 250,-- per schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van AutoWereld voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van AutoWereld wordt op grond van deze Voorwaarden niet uitgesloten of beperkt.


Persoonsgegevens

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een AutoWereld.nl account aanmaken, worden door AutoWereld.nl in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door AutoWereld.nl gebruikt voor:

  • Het periodiek versturen van e-mails aan de gebruiker met nieuw occasionaanbod, welke voldoet aan de door de gebruiker opgegeven zoekopdracht.
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van AutoWereld.nl.
  • Het tonen van de contactgegevens van de aanbieder van een occasion op AutoWereld.nl.

De occasion kan ook elders worden gepubliceerd

AutoWereld.nl kan de occasion en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een occasion of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van Automotive Mediaventions B.V. en haar merken AutoTrack, Autowereld.nl en Gaspedaal.nl of andere distributiekanalen van DPG Media B.V.


Door het plaatsen van een occasion verstrekt u AutoWereld.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de occasion en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. U garandeert dat u bevoegd bent deze licentie te verstrekken.


Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een occasion om het hun mogelijk te maken deze en andere occasions te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de occasion bevatten.


Cookies

AutoWereld.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u voor u relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik voor meer informatie.